NAGRADA ZA VAJENCEZa čas praktičnega usposabljanja z delom/vajeništva v podjetju je delodajalec dolžan vajencu izplačevati vajeniško nagrado.Maksimalni mesečni znesek nagrade, ki je oproščen davka znaša:

- 250 EUR za prvi letnik;

- 300 EUR za drugi letnik;

- 400 EUR za tretji letnik.


Ko delodajalec vajeniško nagrado izplača v višjem znesku, se razlika všteva v davčno osnovo.

Za čas praktičnega usposabljanja z delom delodajalec zagotovi vajencu tudi povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za dneve prisotnosti. Na enak način kot za ostale zaposlene zagotovi delodajalec vajencu tudi povračilo stroškov nastalih v zvezi s službeno potjo in terenski dodatek.

Slednje se ne vključuje v nagrado in v kolikor ne presega višine, ki je določena v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ni podvrženo obračunu davčnega odtegljaja.


Za izplačila od julija do vključno decembra 2019 znašajo mesečne nagrade vajencem (obveznost izplačevalcev po Zakonu o vajeništvu) za:

- prvi letnik 256,00 EUR;

- drugi letnik 307,20 EUR;

- tretji letnik 409,60 EUR.


Ob izplačilu delodajalci opravijo obračun na obrazcu REK-1a. REK-1a je izplačevalec dolžan oddati tudi v primeru, ko je davčna osnova 0, saj so dolžni podatke o obračunu na obrazcu REK-1a predložiti davčnemu organu vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke dijakom in študentom za obvezno praktično delo.


Vir: Findinfo