Večkratno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas-dovoljeno?Mnogokratno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas je priljubljen način zaposlovanja delavcev, pa vendar je velikokrat takšen način zaposlovanja tudi zlorabljen.Večkratno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas-dovoljeno? Mnogokratno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas je priljubljen način zaposlovanja delavcev, pa vendar je velikokrat takšen način zaposlovanja tudi zlorabljen.


Zakon o delovnih razmerjih v 55. členu določa omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas. Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.


Pogodbo o zaposlitvi se sklene za določen čas, ki je potreben, da se delo opravi. Npr. če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, mora čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas ustrezati začasni odsotnosti tega delavca, ki se ga nadomešča.


Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. Razen v primerih, ki jih določa zakon in v spodaj navedenih primerih. Izjeme, ki so izvzete iz časovne omejitve:

  • • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
  • • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
  • • poslovodno osebo ali prokurista,
  • • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona,
  • • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah.

Zakon torej ne omejuje števila zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo. Lahko gre zgolj za eno pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali več zaporednih pogodb za določen čas. Pomembno je le, da je v okviru dopustne časovne omejitve, kot jo določa zakon – dve leti. Zakon tudi izrecno določa, da trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi.


Vendar pa delodajalci pogosto zlorabljajo to, da v novi pogodbi navedejo neko drugo delo, dejansko pa se po vsebini ne razlikuje od prejšnjega dela. Slednje iz razloga, da bi se izognili sklenitvi pogodbe za nedoločen čas. To ni dovoljeno. Namreč ni bistveno, kako je formalno opredeljeno delo v pogodbi, temveč za kakšno delo dejansko gre. V kolikor gre za nezakonito podaljšanje pogodbe, delodajalca lahko doleti visoka kazen. Globe za delodajalce so tudi do 20.000 evrov za večkratno podaljšanje pogodbe izven zakonskih okvirjev.


V kolikor delodajalec po preteku dveh let:

• ne bo prekinil pogodbe z delavcem ali

• mu ponudil pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, se bo pogodba avtomatično transformirala v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
vir: ZDR-1, Data