Davčna izvršba - kaj vam FURS lahko vzame in česa ne?Davčna izvršba je ukrep Finančne uprave RS, ki se ga bojijo tako tisti podjetniki, ki neredno poravnavajo svoje davčne obveznosti, kot tudi tisti, ki jim pri poslovanju škripa.Davčni organ lahko uvede različne načine davčne izvršbe: - na denarna sredstva dolžnika pri bankah oziroma hranilnicah - na denarne terjatve dolžnika, na premično premoženje dolžnika ali vrednostne papirje in - na nepremično premoženje, delež družbenika v družbi ali iz premoženjskih pravic


Davčna izvršba na denarna sredstva pri bankah

Z izvršbo je na dolžnikove denarne prejemke, ki se štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, mogoče seči le do določene višine. To je dve tretjini prejemka, vendar mora dolžniku ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače. Kaj pa, če dolžnik preživlja družinske člane? V tem primeru lahko uveljavlja dodatno omejitev izvršbe zaradi obveznosti preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ki jo mora preživljati po zakonu. Ostati mu mora znesek, ki je višji za prejemek, določen za osebo, ki jo preživlja. Ta merila določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih za dodelitev denarne socialne pomoči. Omejitve veljajo za prejemke, nakazane za tekoči mesec. Če nekdo v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, izvrševalec sklepa upošteva omejitve za vsak posamezen mesec.

Česa vam z davčno izvršbo ne morejo vzeti?

Nekateri denarni prejemki in predmeti so iz davčne izvršbe izvzeti:

- preživnina

- odškodnina zaradi telesne poškodbe

- denarna socialna pomoč

- varstveni dodatek

- otroški dodatek

- starševski dodatek

- štipendija

- denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja

- predmeti, ki so dolžniku in članom njegovega gospodinjstva nujno potrebni za gospodinjstvo in osebno rabo (obleka, obutev, perilo, posteljnina, posoda, pohištvo itd., hrana in kurjava za šest mesecev, živina in stroji, nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti

- predmeti, ki imajo za dolžnika posebno osebno vrednost (poročni prstan, redi, medalje, fotografije itd.), nujni medicinsko-tehnični pripomočki itd.


Davčna izvršba na denarne terjatve dolžnika

S sklepom o izvršbi se dolžniku zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine njegovega dolga. Dolžnikovemu dolžniku se naloži, da zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune.


Davčna izvršba na nepremično premoženje ali deleže v družbi

Kadar neporavnanih obveznosti ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali premičnega premoženja, se davčna izvršba lahko opravi iz nepremičnega premoženja, deleža družbenika v družbi in premoženjskih pravic. Izvršbo opravi sodišče v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.


Česa pa vam izvršba ne more vzeti?

Proti pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, ni mogoče opraviti izvršbe na stroje, orodje in druge delovne priprave, če te stvari dolžnik nujno potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Prav tako izvršba ni možna na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko gorivo, če ne presegajo količine, potrebne za trimesečno povprečno proizvodnjo.


A pozor, če dolžnik davka ne plača v šestih mesecih od dneva zapadlosti in se je v tem času brez uspeha poskušala opraviti davčna izvršba iz dohodkov in drugega premoženja, se davek lahko izterja tudi iz sredstev, s katerimi opravlja dejavnost.Vir: Data, JMMC